Để được gọi là một "nhà giao dịch", bạn cần phải sở hữu 8 tư duy tối ưu này!