Tin tài chính 07/02: Thị trường lao động New Zealand vững vàng hơn dự kiến